Algemene voorwaarden

The Sunny Street is eigendom van Joella Albertha van Reeuwijk en is gevestigd op de Chico Mendesring 338, 3315 NP te Dordrecht, Nederland.

E-mail: hello@thesunnystreet.nl

Telefoon: 0630863402

Kvk: 66850797

BTW-nummer: NL209920452B01

Bank: IBAN: NL13KNAB0255542097

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van The Sunny Street en de wederpartij tenzij anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van The Sunny Street. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Sunny Street behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Sunny Street erkend.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen op de site zijn in Euros en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van invoer-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Zie ook punt 11 van deze voorwaarden.

3. Betaling

3.1 Betalingen dienen binnen 5 werkdagen te zijn voldaan d.m.v. de door u gekozen betaalwijze in de winkelwagen. De voor u gereserveerde artikelen waarvan wij de betaling niet hebben ontvangen binnen de betalingstermijn gaan automatisch terug de verkoop in zonder overleg tenzij anders is overeengekomen met de klant.

Na een bestelling ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld, inclusief verzendkosten. Indien u deze e-mail niet ontvangen hebt binnen de 24 uur, neem dan contact op met ons op via hello@thesunnystreet.nl

3.2 U kunt betalen via:

iDEAL Met een Nederlandse bankrekening via iDEAL.

Bankoverschrijving

4.Verzenden

4.1 Wij versturen uw bestelling via PostNL en indien mogelijk via normale brievenbuspost. Eventuele Pakket post wordt verzonden via PostNL.

4.2 De verzendkosten worden vermeld in uw winkelwagen en zijn afhankelijk van de hoeveelheid producten die u besteld.

4.3 Bij aangetekend verzenden zijn de verzendkosten á 7,95 zijn voor eigen rekening. Gelieve het aangetekend verzenden op te geven in het opmerkingenveld van het bestelformulier.

4.4 De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden PostNL, te vinden op: http://www.postnl.nl/gebruiksvoorwaarden/

5. Levering

5.1 Alle artikelen worden, indien voorradig,  uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter aflevering aangeboden bij PostNL.

5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle producten op de website zijn op voorraad tenzij anders vermeld. Daar de meeste producten in beperkte oplage gemaakt worden en wij geen automatisch voorraadbeheer hebben kan het voorkomen dat producten uitverkocht raken, maar nog niet op de website als verkocht vermeld staan. Hiervoor vragen wij uw begrip.

5.3 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden aan de koper. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.

5.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal The Sunny Street bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5.6 The Sunny Street is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens door de klant verstrekt m.b.t. betaling, (aflever)adresgegevens etc.

6. Garantie

6.1 Op de producten van The Sunny Street zit geen garantie.

6.2 The Sunny Street garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan The Sunny Street) deze gebreken onmiddellijk per e-mail te melden via hello@thesunnystreet.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan The Sunny Street per e-mail worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door The Sunny Street gegrond worden bevonden, zal The Sunny Street naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van The Sunny Street en mits het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van The Sunny Street) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van The Sunny Street gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van The Sunny Street voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

de afnemer jegens The Sunny Street in gebreke is;

de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van The Sunny Street zijn behandeld;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Het afgeprijsde artikelen betreft

Het Artikelen verkregen d.m.v. een speciale (win)actie betreft

7. Zichttermijn / herroepingrecht

7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan The Sunny Street heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken per e-mail bij The Sunny Street. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt The Sunny Street er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

7.2 Herroeping is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan The Sunny Street. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 30 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.

7.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

7.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of op aanvraag van de consument bestelde goederen, of goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

goederen waarvan de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

Waardebonnen/cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen, artikelen verkregen d.m.v. speciale (win)acties

7.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. The Sunny Street raadt de afnemer aan de retourzending verzekerd dan wel aangetekend te retourneren. Franco en rembourszendingen worden door The Sunny Street nimmer geaccepteerd.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt The Sunny Street zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden The Sunny Street slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van The Sunny Street gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 The Sunny Street kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen The Sunny Street en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door The Sunny Street op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 The Sunny Street behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van The Sunny Street gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.2 The Sunny Street is niet verantwoordelijk voor invoer-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de deze door The Sunny Street zo snel mogelijk worden aangepast.

11. Overmacht

11.1 The Sunny Street is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12\1.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van The Sunny Street alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 The Sunny Street behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is The Sunny Street gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien The Sunny Street bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 The Sunny Street is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.2 The Sunny Street is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan zaken van de afnemer, aan afnemer of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

12.3 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan 500 in totaal. The Sunny Street is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van haar website (www.thesunnustreet.nl)  en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door The Sunny Street aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij The Sunny Street zolang de afnemer de vorderingen van The Sunny Street uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van The Sunny Street wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door The Sunny Street geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan The Sunny Street of een door The Sunny Street aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin The Sunny Street haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht The Sunny Street zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan The Sunny Street.

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Sunny Street geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van The Sunny Street.

 

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de paginas via internet naar de juiste computer te sturen.

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van het surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.